Katolikus méltóságok a Covid-hisztéria ellen

A kovid-hisztéria első hónapjaiban megjelent és néhány hónapig elérhető volt egy – katolikus püspökök, érsekek, szerzetesek által jegyzett – felhívás, amelyhez bárki csatlakozhatott és az aláírók száma napról-napra nőtt. Aztán valamikor 2020 nyarán eltűnt a honlap a világhálóról. Az első számú kezdeményező – Carlo Maria Viganò érsek – továbbra is rendszeresen állást foglal a hisztéria ellen, kiváltva evvel számos püspöktársának ellenreakcióját, akik sietnek hűségesküt tenni az állami intézkedések mellett, legyen szó korlátozásokról, lezárásokról, értelmetlen maszk-kényszerről, hatástalan, de rengeteg káros mellékhatást, halálesetetet generáló oltásokról. A társadalomban meglévő törésvonal tehát az egyházon is keresztülhúzódik. Aki magyar katolikusként jár Erdélyben, tudja, hogy az erdélyi katolikus püspökök, papok sokkal tartózkodóbbak, visszafogottabbak az állami intézkedések követésénél, mint hazai kollégáik.
Az alábiakban közöljük a web.archive.org segítségével még elérhető felhívást,  az első aláírókkal együtt.
Jóleső érzés, hogy másfél év elteltével semmit nem kell a felhívás szövegén változtani, az ott megfogalmazott bírálatok, aggodalmak ma is érényesek. Kiemelések a közzétevőtől. A címképen: Viganò érsek püspöki címere.
FELHÍVÁS AZ EGYHÁZÉRT ÉS A VILÁGÉRT
a Katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez
Az igazság szabaddá tesz.
János evangéliuma 8,32
Ebben a jelenlegi válságos helyzetben, mi, a Katolikus Egyház Pásztorai, hivatásunkból fakadóan szent kötelességünknek tartjuk, hogy felhívást intézzünk testvéreinkhez a püspökségekben, a papsághoz, az egyháziakhoz, Isten szent népéhez és minden jóakaratú férfihoz és nőhöz.A tények azt mutatják, hogy a Covid-19 járvány ürügyén sok esetben sérülnek az állampolgároknak az alapvető szabadsághoz való elidegeníthetetlen jogai, beleértve az istentiszteletet, a véleménynyilvánítást és a mozgásszabadságot, amelyeket aránytalanul és indokolatlanul korlátoztak.
A közegészségügynek nem szabad alibiként szolgálnia ahhoz, hogy emberek millióit megfosszanak jogaiktól szerte a világon, nem is beszélve arról, hogy fölmentik a polgári hatalmat attól a kötelezettségétől, hogy a közjó érdekében ésszerűen cselekedjen. Ez különösen igaz, mivel egyre növekvő kétségek merülnek fel a vírus fertőzőképességével, veszélyességével és ellenállóképességével kapcsolatban. A világon sok tekintélyes tudományos és orvosi forrás hangoztatja, hogy a média Covid-19-cel kapcsolatos rémhírei teljesen megalapozatlanok.Jó okunk van azt gondolni, hogy a járvány előfordulásáról, a hozzá kötődő halottak számáról szóló hivatalos adatok alapján, hogy vannak olyan hatalmak, amelyek abban érdekeltek, hogy pánikot keltsenek a világ népességében, amelynek kizárólagos célja a szabadságjogok elfogadhatatlan korlátozásának a bevezetése, az emberek ellenőrzése és nyomon követése. Ezen illiberális intézkedések bevezetése felkavaró kezdete a mindenre kiterjedő ellenőrzést gyakorló Világkormány megvalósításának.

Úgy látjuk továbbá, hogy egyes helyzetekben az alkalmazott korlátozó intézkedések, ideértve az üzletek és vállalkozások bezárását, olyan válságot váltottak ki, amely a gazdaság egész ágazatait lerombolta. Ez idegen hatalmak beavatkozását okozhatja, és súlyos társadalmi valamint politikai következményekkel járhat. A pszichológiai befolyásolás ezen formáit olyan intézkedések meghozatala révén kell a kormányzati felelősséggel rendelkezőknek megszüntetniük, amelyek megvédik az általuk képviselt polgárokat, akiknek érdekében komoly cselekvési kötelezettségük van. Hasonlóképpen, hagyni kell az embereket, hogy segítsenek családjuknak, a társadalom sejtjeinek, nem pedig indokolatlanul büntetni a gyengéket és az időseket, és fájdalmas elszakadásra kényszeríteni őket szeretteiktől. A személyes és társadalmi kapcsolatok kriminalizálása szintén elfogadhatatlan része azoknak a tervében, akik az egyének elszigeteltségét szorgalmazzák annak érdekében, hogy jobban manipulálhassák és irányíthassák őket.

Arra kérjük a tudományos társadalmat, hogy éberen ügyeljen arra, hogy a Covid-19 gyógymódjait becsületesen biztosítsák a közjó érdekében.
Minden erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy tisztességtelen üzleti érdekek ne befolyásolhassák az országok vezetőinek és a nemzetközi testületeknek a döntéseit. Nem indokolt szankcionálni azokat a gyógymódokat, amelyek hatékonynak bizonyultak és gyakran olcsók, csak azért, mert prioritást szeretnének adni olyan kezeléseknek vagy oltásoknak, amelyek nem olyan jók, de amelyek a gyógyszergyártók számára sokkal nagyobb profitot garantálnak, és megnövelik a közegészségügyi kiadásokat. Engedtessék meg nekünk, az Egyház Pásztorainak, hogy emlékeztessünk arra, hogy a katolikusok számára erkölcsileg elfogadhatatlan az abortált magzatok anyagából származó oltások kidolgozása vagy felhasználása.

Arra kérjük az országok vezetőit, hogy biztosítsák, hogy az emberek feletti ellenőrzés formáit, legyen szó akár nyomkövető rendszerekről, akár bármilyen más helymeghatározási módszerekről, szigorúan elkerüljék. A Covid-19 elleni küzdelemnek, bármennyire komoly is, nem szabad ürügyként szolgálnia a nagyon erős kereskedelmi és politikai érdekekkel rendelkező, nemzetek feletti testületek rejtett szándékainak a támogatására. Különösen pedig a polgárok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtagadhassák a személyes szabadság e korlátozásait anélkül, hogy bármiféle szankciót szabnának ki azok számára, akik nem akarnak oltást, nyomkövetőt vagy más hasonló eszközt használni. Vegyük figyelembe azoknak a nyilvánvaló ellentmondásait is, akik drasztikus népesség-ellenőrzési politikát folytatnak, és ugyanakkor az emberiség megmentőiként tetszelegnek, minden politikai vagy társadalmi legitimitás nélkül. Végül: azoknak a politikai felelősségét, akik embereket képviselnek, semmiképpen sem szabad büntetőjogi felelősség alól való mentességgel rendelkező „szakértőkre” bízni.

Nyomatékosan sürgetjük a média képviselőit, hogy hiteles információk szolgáltatása mellett kötelezzék el magukat, és ne büntessék a véleményeltéréseket cenzúrázással, amint ez a közösségi médiában, a sajtóban és a televízióban széles körben megtörténik. A pontos információk nyújtása érdekében helyet kell biztosítani olyan hangoknak, amelyek nem egyetlen gondolkodásmódhoz igazodnak. Ez lehetővé teszi a polgárok számára, hogy tudatosan értékeljék a tényeket anélkül, hogy a partizán beavatkozások erősen befolyásolnák őket. A demokratikus és őszinte vita a legjobb ellenszere egy, a társadalmunk szeme láttára a közelmúltban felemelkedett, majd elbukott diktatúránál is rosszabb diktatúra kockázatának.

Végül, mint a Krisztus nyájáért felelős Pásztorok, nem felejthetjük el, hogy az Egyház szilárdan ragaszkodik autonómiájához a kormányzás, az istentisztelet és a tanítás terén. Ez az autonómia és a szabadság egy istenadta jog, amelyet Urunk, Jézus Krisztus adott Neki a megfelelő célok elérésére. Ezen okból, mint Pásztorok, szilárdan ragaszkodunk ahhoz a jogunkhoz, hogy autonóm módon dönthessünk a szentmisék bemutatásáról és a szentségek kiszolgáltatásáról, ugyanúgy, mint ahogyan ragaszkodunk az abszolút autonómiához a közvetlen hatáskörünkbe tartozó ügyekben, mint például a liturgikus normák, az Oltáriszentség és a többi szentség kiszolgáltatása. Az államnak semmilyen okból sincs joga beavatkozni az Egyház szuverenitásába. Az egyházi hatóságok soha nem tagadták meg az állammal való együttműködést, ám ez az együttműködés nem hatalmazza fel a polgári hatóságokat arra, hogy bármilyen tilalmat vagy korlátozást vezessenek be a nyilvános istentisztelet vagy a papi szolgálat gyakorlására. Isten és a hívők jogai az Egyház legfőbb törvénye, amelyről nem áll szándékában, és nem is tud lemondani. Azt kérjük, hogy szüntessék meg a nyilvános szertartások bemutatásának a korlátozásait.

Szeretnénk felhívni minden jóakaratú embert, hogy állapotához és lehetőségeihez mérten, a testvéri szeretet szellemében ne térjenek ki a közjó érdekében történő együttműködési kötelezettségük elől. Az Egyház ilyen együttműködésre vágyik, de nem hagyhatja figyelmen kívül sem a természettörvény tiszteletben tartását, sem az egyéni szabadságjogok garantálását. A polgári kötelességekből, amelyekre az állampolgárok kötelesek, következik, hogy az állam is elismerje jogaikat.

Mindnyájan arra vagyunk hivatva, hogy a jelenlegi helyzetet az evangélium tanításával összhangban értékeljük. Ez azt jelenti, hogy állást kell foglalnunk: Krisztussal vagy Krisztus ellen. Ne rémüljünk meg, és ne ijedjünk meg azoktól, akik el akarják velünk hitetni, hogy kisebbség vagyunk: a Jó sokkal elterjedtebb és hatalmasabb annál, mint amilyennek a világ el akarja velünk hitetni. Harcolunk egy láthatatlan ellenség ellen, amely arra törekszik, hogy megossza a polgárokat, elkülönítse a gyermekeket a szüleiktől, az unokákat a nagyszüleiktől, a hívőket a lelkészektől, a tanulókat a tanároktól és a vevőket az eladókat. Ne engedjük, hogy a több évszázados keresztény civilizációt egy vírus ürügyével eltöröljék, és egy olyan gyűlöletes technológiai zsarnokságot hozzanak létre, amelyben névtelen és arctalan emberek döntenek a világ sorsáról, egy virtuális világba zárva bennünket. Ha ez is az a terv, amelyet e föld hatalmasságai nekünk szánnak, tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus a történelem Királya és Ura, és megígérte, hogy „az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” (Mt 16:18).

Bízzuk az országok vezetőit és mindazokat, akik a nemzetek sorsát irányítják a Mindenható Istenre, hogy megvilágosítsa és irányítsa őket a nagy válság idején. Emlékezzenek arra, hogy amint az Úr megítél bennünket, Pásztorokat az Általa ránk bízott nyájért, ugyanúgy fogja megítélni az országok vezetőit azokért a népekért, akiket kötelességük védeni és irányítani.

Hittel könyörögjünk az Úrhoz, hogy védje meg Egyházát és a világot. A Boldogságos Szűz, a Keresztények Menedéke, el tudja taposni az ősi Kígyó fejét, és le tudja győzni a sötétség gyermekeinek terveit.

2020. május 8
A Pompei Szűzanya ünnepén

Kiemelt aláírók:

+ Mgr. Carlo Maria Viganò, bíboros, érsek, apostoli nuncius
Joseph Zen Ze-kiun, bíboros, Hong Kong emeritus püspöke
Janis Pujats, bíboros, Riga emeritus érsek
Gerhard Ludwig Müller, a Hittani Kongregáció emeritus prefektusa
+ Mgr. Luigi Negri, Ferrara-Comacchio emeritus érseke
+ Mgr Joseph Strickland, Tyler (Texas) püspöke,
+ Mgr Thomas Peta, Asztana metropolita érseke
+ Mgr Athanasius Schneider, Asztana segédpüspöke
+ Mgr. Jan Pawel Lenga, Karaganda emeritus érseke
+ Mgr. Rene Henry Gracida, Corpus Christi emeritus püspöke
+ Mgr Andreas Laun, Salzburg segédpüspöke
+ Mgr Robert Muetsaerts, Den Bosch segédpüspöke
(Robert Sarah bíboros először adta aláírását, később azonban – feltehetően nyomásra – visszavonta azt.)
2022. február
Közzéteszi: Király József

Print Friendly, PDF & Email

2 hozzászólás

Add a Comment
 1. Hogy számol le ez a római pápa a tisztán gondolkodókkal

  Forrás: Erzbischof Negri, ein weiteres Opfer von Franziskus, ist verstorben

  https://gloria.tv/post/BwUyvWztma721h1nxxQdapanz

  A közölt fényképet kell megnézni.

  Német:
  Negri gründete die florierende Priestergemeinschaft Familia Christi (2014), aber
  ein Kommissar von Franziskus löste die Gruppierung 2020 ohne Angabe von Gründen auf.

  Szervezett egy társaságot, de egy pápai kommisszár ezt felolszlatta. A döntést meg sem
  indokolták.

  Megnéztem a wiki-n, hogy mit írnak erről.

  Hát mindenhol ugyanaz a lesajnáló és megbélyegző, úgy nevezett összeesküvői gondolatok
  képviselői azok, akik aláírták az itt közölt nyílatkozatot.

  Na ez most ennek az egyháznak a szégyene.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük